Zgodovina

Pričetek in razvoj:

1951:
Učitelji Franc Aichholzer, Rudolf Vouk, Bernard Strauß, Mirko Srienc, Herman Velik i. dr. snujejo MLADI ROD (čtivo za dvojezični pouk in pouk slovenskega jezika kot nadomestilo za čitanko, ki je ni bilo) in pripravijo prvo izdajo.

1952:
Januarja izide prva dvojna številka (januar – februar) šolskega in mladinskega glasila MLADI ROD. Urednik, lastnik in založnik je (takrat že upokojeni) ravnatelj Franc Aichholzer.

1953:
Od septembra naprej je lastnik in izdajatelj MLADEGA RODA »Konzorcij koroških učiteljev«. Pozneje nastopi namesto »konzorcija« »Delovna skupnost učiteljev na ljudskih šolah pri Deželnem šolskem svetu za Koroško«. Ta imenuje glavnega urednika ter uredniški odbor, ki ima svoje sestanke v gostišču »Bierjokl« v Celovcu. Za vsako izdajo glasila je potrebna posebna aprobacija Zveznega ministrstva. »Delovno skupnost« po nekaj letih spet zamenja »konzorcij«, ki kot nekako združenje dvojezičnih učiteljev in učiteljev slovenskega jezika nastopa tudi pobudnik in nositelj nekaterih drugih dejavnosti.

1985:
S pričetkom šolskega leta 1985/86 nastopi kot izdajatelj, lastnik in založnik Društvo »Mladi rod« z izvoljenim predsednikom in društvenim odborom. Sprememba v smislu zakona o društvih z jasno strukturo, pristojnostjo in odgovornostjo prinese predvsem nekaj olajšav pri pridobivanju javnih podpor.

Uredništvo:

1952 – 1953
Franc Aichholzer je pobudnik, ustanovitelj, lastnik, izdajatelj ter glavni in odgovorni urednik.

1953 – 1955
Bernard Strauß, strokovni učitelj v Celovcu, opravlja delo glavnega in odgovornega urednika.

1955 – 1971
Rudolf Vouk, šolski ravnatelj v Apačah, pozneje šolski nadzornik in vodja manjšinskošolskega oddelka pri Deželnem šolskem svetu, je glavni urednik MLADEGA RODA; odgovorni urednik v smislu tiskovnega zakona je sprva Bernard Strauß, nato Herman Velik.

1972 – 1976
Herman Velik, ravnatelj ljudske šole Sele-Kot je glavni in odgovorni urednik.

1976 – 1991
Tomaž Ogris, takrat glavnošolski učitelj v Vetrinju pri Celovcu, stopi po nenadni smrti Hermana Velika na njegovo mesto in nadaljuje z delom.

1991 – 2002
Hanzi Millonig, ravnatelj ljudske šole Bistrica v Rožu, prevzame s pričetkom šolskega leta 1991/92 uredniško delo.

2002 – 2016
Jurij Opetnik postane glavni in odgovorni urednik šolskega in mladinskega glasila MLADI ROD.

od 2016 naprej
Magda Zidej, ljudskošolska učiteljica, prevzame junija 2016 glavno uredništvo.
Občni Zbor 🤗

Člani Mladega roda so prisrčno vabljeni na občni zbor 8. junija ob 17:00 uri pri Hambruschu v Grabštanju.